Voorwaarden en bepalingen

Materiaaleigenschappen

Artikel 1 : Algemeenheden

1.1.

La SRL GOBOX est enregistrée à la B.C.E. sous le numéro 0776.986.727 et son siège social est établi à 1050 Elsene, Chaussée de Wavre, 88A (ci-après : " GOBOX "). Elle est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE0776.986.727.

GOBOX is een Société à Responsabilité Limitée, actief in de exploitatie en het beheer van sportcentra en -installaties, waaronder met name de exploitatie en het beheer van gymnastiekzalen, fitnesscentra en fitnesscentra voor de spieren.

GOBOX wil zijn klanten ook een volledige begeleiding bieden, zowel op sportief als op nutritioneel vlak.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst " Cours collectifs de boxe " die door GOBOX wordt aangeboden, op het gebruik van zijn website www.gobox.be (ci-après : " le site Web " ) en op de applicatie GOBOX Boxing Club door de klant.

 

1.2.

De details van de door GOBOX voorgestelde dienst "Cursussen voor boxen" kunnen worden geraadpleegd op zijn internetsite (adhésion modalités, paiement, réservation, organisation du coaching, modification ou annulation de réservations,...).

Il ne s'agit en aucun cas de l'organisation de combat de boxe ou toute autre activité équivalente ou semblable.

Le service est également soumis à un règlement d'ordre intérieur et / ou des consignes d'utilisation, le(s)quel(s) constitue(nt) une(des) annexe(s) aux présentes conditions générales et revêt(ent) par conséquent la même qualité.

Het geheel vormt de overeenkomst, waarvan zij de bestanddelen zijn.

 

1.3.

En cas de conflit ou d'incohérence entre les éléments du Contrat, l'ordre de priorité décroissant suivant s'applique :

 1. L'information individuelle donnée par GOBOX (information web, mailing, mail personnel, etc.)
 2. Règlement applicable et / ou consignes d'utilisation ;
 3. Algemene voorwaarden.

 

1.4.

Het contract moet worden geïnterpreteerd en toegepast in het licht van het doel van de dienst "Cours collectifs de boxe", namelijk de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, van zijn leden te bevorderen en, in algemene zin, hun welzijn te verbeteren.

Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe te werken voor zijn gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van de andere klanten, de GOBOX-coaches en, algemeen gesproken, elke persoon die in het (de) GOBOX-centrum(s) aanwezig is.

 

1.5.

De klant is gebonden aan deze algemene voorwaarden door zijn inschrijving, zonder enig voorbehoud, op de dienst " Cours collectifs de boxe ".

Il lui sera en outre demandé de cocher la case " je suis d'accord avec les conditions générales dont j'ai bien pris connaissance ".

Bij ontstentenis van een reactie gedurende zeven (7) dagen na de mededeling van de algemene voorwaarden aan de Cliënt, geldt de aanvaarding als aanvaard zonder voorbehoud.

In het belang van de concentratie van de vigerende normen is het reglement van orde binnen de gebouwen als bijlage bij de onderhavige algemene voorwaarden gevoegd.

GOBOX raadt de klant aan een papieren kopie van de elementen van het contract bij te houden.

Artikel 2 : Definities

Pour l'application des présentes conditions générales, il faut entendre par :

 1. Klant: Elke persoon, consument of beroepsmatig, die een verzoek om adhésion heeft ingediend, dat vervolgens door GOBOX is aanvaard.
 2. Cliënt-consument: Tout client personne physique ayant introduit sa demande d'adhésion à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
 3. Professionele klant: Elke klant die geen klant-consument is;
 4. Client usager: client payant la contrepartie de l'inscription à une ou plusieurs session(single workout, discovery pass, 10-pass, 1-maand onbeperkt, 3 maanden onbeperkt, 1 jaar onbeperkt);
 5. Contract : Het geheel van algemene voorwaarden, het reglement van inwendige orde en/of de gebruiksvoorwaarden alsmede de individuele informatie die door GOBOX wordt verstrekt;
 6. Prijs: Het geheel van de prijzen verbonden aan de dienst " Cours collectifs de boxe ", tel que communiqué préalablement à la conclusion du Contrat;

Artikel 3 : Sluiting van het contract - Betalingsverzoek

3.1.

Niemand kan deelnemen aan een sessie die wordt aangeboden in het kader van de dienst "Cours collectifs de boxe", tenzij hij vooraf een door GOBOX aanvaarde toetredingsaanvraag heeft ingediend.

Aucune personne atteinte sujette à des crises d'épilepsie ne peut être admise , de telle sorte que sa demande d'adhésion sera automatiquement rejetée par GOBOX.

 

3.2.

Bij de indiening van de aanvraag tot adhésion verstrekt de betrokkene aan GOBOX de exacte, door deze verlangde informatie, waaronder een identiteitsbewijs, een elektronisch adres en een telefoonnummer waarmee hij wenst dat GOBOX in het kader van de contractuele relatie communiceert.

La personne intéressée devra également effectuer la déclaration sur l'honneur suivante :

"Je déclare sur l'honneur être en bonne santé physique ou, à défaut, m'engage à avertir mon coach de tout problème physique / de santé, nouveau ou pré-existant, que je rencontre et cela avant le début de chacune des sessions auxquelles je participe. Je ne suis en aucun cas sujet à des crises d'épilepsie ".

Les mineurs devront fournir à GOBOX une autorisation parentale écrite. Deze toestemming moet verplicht betrekking hebben op (i) de aanvraag van een abonnement op GOBOX en (ii) de deelname aan sessies die worden aangeboden in het kader van de dienst "Cours collectifs de boxe".

Een elektronische of papieren kopie van deze elementen zal aan de klant worden toegezonden op eerste schriftelijke aanvraag van zijn kant bij GOBOX.

Bij gebreke van het verstrekken van de vermelde elementen, zal het verzoek om adhésion automatisch door GOBOX worden afgewezen.

 

3.3.

De klant is de enige verantwoordelijke voor de informatie die op deze manier wordt doorgegeven en informeert GOBOX onmiddellijk en schriftelijk (via elektronische weg) over elke wijziging die voorlopig of tijdens de uitvoering van het contract wordt doorgevoerd.

Bovendien behoudt GOBOX zich het recht voor om tijdens de uitvoering van het contract de klant te verzoeken om aanvullende informatie of om een actualisering van de reeds verstrekte informatie. De klant beschikt over een redelijke termijn om aan deze vraag van GOBOX te voldoen.

 

3.4.

GOBOX behoudt zich het recht voor om een verzoek om schadevergoeding af te wijzen, ook al is de procedure voor het sluiten van een overeenkomst nog zo ver gevorderd, zonder dat een of meer van de volgende motieven kunnen worden teruggevorderd:

 1. La personne intéressée ne fournit pas ou de façon incomplète/erronée les documents officiels requisis ou expressément sollicités (document d'identité, adresse électronique, le numéro de téléphone, éventuelle autorisation parentale, etc.) ;
 2. De geinteresseerde heeft reeds een verzoek om hulp ingediend, dat door GOBOX is aanvaard;
 3. La personne intéressée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu d'un autre contrat conclu avec GOBOX;
 4. En cas de fraude manifeste ou de doute sérieux quant à la solvabilité de la personne intéressée ;
 5. Lorsque le service " Cours collectifs de boxe " ne peut être ni presté ni reporté en raison de circonstances étrangères à GOBOX (Force majeure, mesures gouvernementales, etc.) ;
 6. De betrokkene heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van een herbeoordeling van zijn adhésion door GOBOX.

 

3.5.

In geval van weigering van een verzoek om toelating door GOBOX, zal GOBOX de betrokken persoon waarschuwen zolang zij geen bruikbare communicatiemethode heeft gecommuniceerd.

La personne intéressée ne dispose d'aucun droit de recours concernant une décision de refus d'adhésion. Elle pourra néanmoins introduire une nouvelle demande d'adhésion soumise aux mêmes conditions.

 

3.6.

In geval van afwijzing van een verzoek tot betaling door GOBOX, zal de betrokkene niet gehouden zijn aan enige voorwaarde van het contract, behoudens tegenstrijdige bepalingen die zij op voorhand heeft kunnen kennen.

Artikel 4 : Inwerkingtreding en duur van het contract

4.1.

Behoudens andersluidende bepaling, treedt het contract in werking op de dag van de aanvaarding door GOBOX van het verzoek om toetreding van de geïnteresseerde persoon. Zij herziet vanaf dat ogenblik de hoedanigheid van "klant".

De aanvaarding van GOBOX zal aan de Klant worden meegedeeld.

De Klant ontvangt vervolgens zijn gebruikersnaam en zijn paswoord (aanpasbaar aan zijn adres).

De Klant verbindt zich ertoe in alle omstandigheden zijn identiteitskaart en zijn paswoord veilig te bewaren.

4.2.

Le Contrat est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin à l'échéance de la durée contractuellement convenue.

4.3.

L'adhésion est conclue pour une durée de douze (12) mois et est automatiquement renouvelée à défaut de notification par le Client de la fin de l'adhésion signifiée par écrit (voie électronique) au minimum 30 jours avant le terme.

De Klant zal automatisch in kennis worden gesteld van de terugbetaling binnen een termijn die redelijkerwijs op hem kan worden afgestemd.

4.4.

Als de klant het contract wil beëindigen voor het einde van de contractuele periode, moet de klant 100% van de resterende waarde van het contract betalen.

4.5.

Een klant die een pas voor meerdere sessies heeft, moet zijn sessies gebruiken in de periode na de aankoop:

 • 5 seances: 3 maanden na aankoop
 • 10 seances: 6 maanden na aankoop
 • 20 séances: 1 an après l'achat
 • 50 séances: 2 ans après l'achat

Als de klant de resterende sessies niet gebruikt binnen de hiervoor genoemde termijn, verloopt de pas officieel en heeft GOBOX geen enkele verplichting om de geldigheid van de pas te verlengen.

Artikel 5 : Wijziging van een wezenlijk onderdeel van het contract

5.1.

GOBOX kan een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst wijzigen na schriftelijke kennisgeving aan de klant en uiterlijk één maand voordat de wijziging(en) van kracht wordt (worden).

 

5.2.

De Klant die de wijziging(en) niet aanvaardt, kan het contract ontbinden, zonder kosten noch schadevergoeding, tot ten laatste de eerste dag van de maand die past bij de inwerkingtreding van de wijziging(en).

In deze hypothese zal GOBOX niet gehouden zijn tot enige schadeloosstelling jegens de Klant.

Artikel 6 : Algemene rechten en plichten van GOBOX

6.1.

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de verplichtingen van GOBOX gekwalificeerd als "moyen obligations".

 

6.2.

In geval van een door de klant tijdens de uitvoering van het contract ondervonden en overeenkomstig artikel7.4 aan GOBOX gesignaleerd probleem, zal deze laatste zich ertoe verbinden de nodige maatregelen te treffen om het probleem van de klant binnen de beste termijn op te lossen.

 

6.3.

De voorstellingen van de dienst "Cours collectifs de boxe" die op de website of op een andere communicatiewijze worden gegeven, garanderen in geen enkel geval een identieke ontvangst tijdens de sessies van de klant.

GOBOX kan echter de dienst "Cours collectifs de boxe" wijzigen, op een passende wijze, in geval van geïmpliceerde of andere omstandigheden die strijdig zijn met de controle die de Klant redelijkerwijs van haar kan verlangen.

Artikel 7 : Algemene verplichtingen van de klant

7.1.

Le Client s'engage à bénéficier du service " Cours collectifs de boxe" conformément au standard de l'individu prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et cela dans le respect des dispositions du Contrat, de toute loi applicable, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des éventuelles consignes particulières (exemples non-exhaustifs : consignes d'utilisation d'un punching ball / de matériel sportif ou consignes du coach animant la session).

Il prendra tout particulièrement soin du matériel utilisé, mis à disposition par GOBOX, et se comporter avec les autres personnes présentes en même temps que lui conformément à l'objectif de bien-être de soi et des autres promus par GOBOX.

Il indemniser GOBOX de tout préjudice qui surviendrait dans son chef à la suite du non-respect des normes précitées.

 

7.2.

Sauf stipulation contraire et expresse, il est interdit au Client de mettre à disposition ou de transmettre son adhésion à un tiers au contrat, de façon directe, indirecte, en tout ou en partie.

 

7.3.

De klant erkent dat de door GOBOX voorgestelde diensten onderworpen zijn aan elementen die voor hem vreemd zijn en aanvaardt bijgevolg dat de door GOBOX noodzakelijk geachte aanpassingen door hem unilateraal worden doorgevoerd met het oog op een goede uitvoering van de dienst.

Een dergelijke aanpassing zal in geen geval worden beschouwd als een zodanige wijziging van een wezenlijk onderdeel van het Contract dat de Klant niet in staat zal zijn om een dergelijke schadeloosstelling of vergoeding van het Contract te verkrijgen.

 

7.4.

Indien de klant tijdens de uitvoering van het contract een probleem ondervindt, dient hij dit onmiddellijk aan GOBOX te melden via de elektronische weg (hello@gobox.be) of per telefoon (algemeen : +32 471 78 03 21).

 

7.5.

Bij het afsluiten van het contract, en behoudens andersluidende bepalingen, verbindt de klant zich ertoe om geen identieke of gelijkaardige diensten als de door GOBOX voorgestelde diensten te organiseren, financieren of op een andere manier ter beschikking te stellen.

Dit verbod heeft betrekking op het grondgebied van de Europese Unie en geldt voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het contract wordt gesloten.

Artikel 8: Intrekkingswetgeving voor consumenten

8.1.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen kan de klant afzien van zijn aankoop na afloop van een termijn van 14 kalenderuren indien het contract op afstand of buiten de GOBOX-vestiging is gesloten. Dit is van toepassing indien de klant zijn contract nog niet heeft geactiveerd via een aanwezigheid ter plaatse.

De vestigingsplaats van GOBOX bevindt zich in 1000 Brussel, Juste Lipsestraat 25.

Deze termijn begint te lopen vanaf de dag dat het contract is gesloten.

 

8.2.

De klant-consument die zijn recht op herroeping uitoefent, kan dit schriftelijk doen, door zich te richten tot het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van SPF Economie(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf), of op basis van een eenvoudige, dubbelzinnige verklaring waarin hij zijn beslissing om het contract te herroepen uiteenzet.

 

8.3.

Voor zover de hierboven vermelde voorschriften zijn nageleefd, zal het recht van terugtrekking van de klant-consument worden uitgeoefend zonder motief of schadeloosstelling.

Les seuls frais qui pourront éventuellement être imputés sont, d'une part, les frais de renvoi des éventuels éléments accessoires au service reçus et, d'autre part, les éventuels frais de transaction.

 

8.4.

In cas d'exercice valable du droit de rétractation, l'ancien client consommateur ne sera tenu à aucune des conditions du Contrat sauf stipulation contraire dont celle-ci aura eu connaissance au préalable.

Artikel 9 : Inschrijving op zittingen - toegangsrecht - nietigverklaring

9.1.

Zodra zijn aanmelding is gevalideerd, kan de Klant zich op elk moment inschrijven voor de sessie waaraan hij wenst deel te nemen via de website www.gobox.be, het Mindbody-platform of de applicatie GOBOX, onder voorbehoud van beschikbaarheid en betaling van het toegangsrecht.

De duur van de sessies is maximaal 50 minuten.

9.2.

Le droit d'accès à une ou plusieurs sessions est tarifé sur le site web et peut être adapté à n'importe quelle moment.
L'horaire et les types de cours peuvent également être adaptés à tout moment.

De klant heeft toegang tot de box en kan de uitrusting gebruiken zonder toezicht van een begeleider.

9.3.

L'achat s'opère via la plateforme www.gobox.be, GOBOX APP, la plateforme Mindbody, ou sur place. De aankoop wordt geregistreerd op het platform onder de gebruikersnaam van de klant.

9.4.

Compte tenu de la réserve de disponibilité des sessions, le paiement d'un droit d'accès ne garantit pas que le client aura nécessairement accès à une session en particulier.

De sessies worden uitgevoerd volgens de regel " premier arrivé, premier servi ".

9.5.

Indien een sessie om een of andere reden door GOBOX dient te worden geannuleerd, stelt GOBOX de klant hiervan in kennis en wordt het toegangsrecht (hors accès illimité) overgedragen aan de klant op de website www.gobox.be, het Mindbody-platform of de GOBOX-applicatie.

9.6.

De Klant kan zijn inschrijving kosteloos annuleren tot twee keer 6 uur voor de zitting.

L'annulation doit être effectuée depuis le site web www.gobox.be, la plateforme Mindbody ou sur l'application GOBOX à défaut elle ne sera pas prise en compte.

A défaut d'annulation valide, les sanctions seront les suivantes :

 • L'annulation moins de 6 heures avant le début du cours n'est pas autorisée. Het gebruikte krediet zal verloren gaan.
 • Als u een Unlimited / Flex Unlimited abonnement heeft, zijn de kosten van niet-aanmelding/annulering van 15 € van toepassing.

Artikel 10 : Facturatie

10.1.

Sauf stipulation contraire, chaque droit d'accès acheté, selon la forme choisie, fera ensuite l'objet d'une facturation unique émise pour acquit.

 

10.2.

La facture reprend le détail des éléments achetés.

Artikel 11 : Betwisting van de feiten

11.1.

De Cliënt beschikt over een termijn van 7 kalenderuren om het feit te betwisten. A défaut, celle-ci est irrévocablement réputée acceptée.

 

11.2.

La contestation doit contenir le montant et le numéro de la facture contestée, à défaut de quoi elle sera considérée de plein droit comme irrecevable.

Artikel 12 : Vergoeding door GOBOX

12.1.

GOBOX kan het contract onmiddellijk beëindigen, zonder dat er sprake is van een voortijdige beëindiging en zonder enige schadeloosstelling of vergoeding (recht op gebruik, onbeperkte toegang, enz.), in de volgende gevallen:

 1. De klant bleek minder dan 16 jaar oud te zijn;
 2. Il apparaît que le client mineur âgé de plus de 16 ans ne disposait pas ou ne dispose plus de l'autorisation parentale requise ;
 3. De Klant beschikt over meer dan een adhésion;
 4. Le questionnaire médical n'a pas été rempli correctement ou des changements concernant l'état de santé du Client n'ont pas été signalé par ce dernier ;
 5. Les coordonnées du Client ont été modifiée et cette modification(s) n'a(n'ont) pas été signalée(s) par ce dernier ;
 6. Le client a commis un dol, une faute grave ou une faute légère répétée plus d'une fois ;
 7. Le client se trouve dans une situation de règlement collectif dettes, de cession d'activité, de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation ;
 8. De klant heeft een foute of onjuiste identiteit doorgegeven;
 9. De vertegenwoordigers van de Klant kunnen aan GOBOX een negatieve publiciteit geven of, algemeen gesproken, hun reputatie, hun andere klanten, hun materiaal, hun partners, hun werknemers of ook hun vertegenwoordigers schaden.

 

12.2.

In het geval van een herbeoordeling van een of meer van de genoemde motieven, stelt GOBOX de klant hiervan in kennis binnen de gestelde termijn met vermelding van het motief of de motieven.

De Klant beschikt over geen enkel recht van beroep betreffende een verzoeningsbeslissing.

Il pourra néanmoins introduire une nouvelle demande d'adhésion soumise aux conditions reprises dans les présentes conditions générales.

Artikel 13 : Verantwoordelijkheid van GOBOX

13.1.

La responsabilité contractuelle de GOBOX sera uniquement engagée en cas de faute contractuelle lourde, de dol, de fautes légères habituelle ou en cas d'inexécution d'une obligation essentielle ou substantielle.

De klant is verantwoordelijk voor het opsporen van deze fout.

Ne sera en aucun cas considéré comme une faute pouvant engager la responsabilité contractuelle de GOBOX, un élément relatif aux prestations d'un tiers partenaire ou d'un autre Client (coach, plateforme Mindbody, ...) ou la perte / le vol d'un objet personnel laissé, ou non, dans les casiers.

 

13.2.

De contractuele aansprakelijkheid van GOBOX beperkt zich tot het herstel van schade die direct, personeel en zeker zichtbaar is in de chef van de klant, met uitsluiting van alle indirecte, immateriële schade (manque à gagner, bijkomende kosten, winstderving, verlies van cliënteel, schade veroorzaakt aan een derde, enz.)

Elle est plafonnée à :

 1.  2.500.000, 00 € pour le dommage matériel et le dommage immatériel consécutif;
 2.  250.000, 00 € pour le dommage immatériel pur.

Le client a la charge de la preuve de ce dommage.

 

13.3.

Geen enkele beperking van verantwoordelijkheid is van toepassing in geval van lichamelijk letsel of overlijden toerekenbaar aan GOBOX of in elk ander geval dat niet is toegestaan door de Belgische wetgeving.

Artikel 14 : Wijze van communicatie

14.1.

GOBOX communiceert met de klant via informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, via een elektronische koerierdienst en, in het algemeen, via alle algemeen gebruikelijke schriftelijke communicatiemiddelen (messagerie instantanée, sms, enz.).

De datum van ontvangst van deze mededeling is de datum waarop de informatie op de website is geplaatst of waarop de mededeling schriftelijk is verzonden naar het door de klant opgegeven adres (elektronisch of per post).

 

14.2.

De klant communiceert met GOBOX uitsluitend via een elektronische koerier of een aanbevelingskoerier met ontvangstbevestiging.

De datum van ontvangst van deze mededeling is die van de verzending van de mededeling per elektronische koerier of de datum in de door GOBOX ondertekende ontvangstbrief van de aanbevolen koerier.

Artikel 15 : Preuve

La preuve de l'exécution ou de l'absence d'exécution d'une ou plusieurs obligations découlant du Contrat peut être administrée par tout moyen de droit, en ce compris les communications électroniques, les données ou aperçus provenant du système de GOBOX, du client ou des tiers partenaires.

Artikel 16 : Assurantie

16.1.

GOBOX beschikt met name over een verzekering van objectieve verantwoordelijkheid en burgerlijke verantwoordelijkheid bij de exploitatie.

 

16.2.

De Klant is tijdens de uitvoering van het contract aansprakelijk voor al zijn verplichtingen.

Daartoe beschikt de klant over of verbindt hij zich ertoe om, tegen zijn kosten, een verzekering af te sluiten en in stand te houden die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor alle soorten schade, lichamelijk, materieel of immaterieel, direct of indirect, die door zijn fout zijn veroorzaakt.

De klant moet zijn abonnement op eerste verzoek van GOBOX bevestigen.

Artikel 17 : Website

17.1.

Het geheel van de inhoud van de website www.gobox.be en het systeem waarmee de inhoud toegankelijk is, zijn het exclusieve eigendom van GOBOX en, in een bepaalde mate, van haar medevennoten.

 

17.2.

De klant verbindt zich ertoe de website niet te gebruiken voor doeleinden die niet exclusief privé zijn, behoudens uitdrukkelijke toestemming van GOBOX.

 

17.3.

De internetsite is een integraal onderdeel van het merk " GOBOX ".

De merknamen van de producten, diensten en bedrijfsnamen van de partners die op de website worden vermeld of afgebeeld, zijn tevens beschermd door eigendomsrechten van de partners.

 

17.4.

De website is zo beschikbaar als hij in het echt verschijnt.

GOBOX engageert zich om de website te rédigeren en te beheren met de grootste zorg en om de nodige wijzigingen aan te brengen.

Het gaat om een verplichting van goede en niet van slechte wil, zodat met name GOBOX niet kan garanderen dat de informatie, in de ruime zin, die u verstrekt, met uitzondering van de beschrijving van de voorgestelde dienst en de prijs, vrij is van elke fout.

Artikel 18 : Bescherming van donaties met een personele dimensie

18.1 

Het doel van dit privébeleid is de klant volledig en transparant te informeren over het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door GOBOX, waardoor de persoonlijke levenssfeer van elke klant wordt gerespecteerd.

18.2 

De site maakt gebruik van een beveiligingssysteem met SSL-cryptografie.

18.3 

De klant is zich er echter van bewust dat het internet geen volledig veilige informatiebron is en dat GOBOX daarom geen totale garantie kan geven voor het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke gegevens die hij heeft doorgegeven.

18.4 

GOBOX verbindt zich ertoe dat de verzameling en het gebruik van de persoonlijke gegevens van de Klant die door haar op de Site worden uitgevoerd, in overeenstemming zijn met de geldende Europese en Belgische regelgeving, et notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE (" RGPD "), ainsi que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telle que modifiée. Cette réglementation peut être consultée dans son intégralité sur le site de l'Autorité de protection des données à l'adresse suivante : https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

18.5 

GOBOX SRL is verantwoordelijk voor de behandeling van deze persoonlijke gegevens en kan gecontacteerd worden via de volgende coördinaten: hello@gobox.be / +32 471 78 03 21. De gegevens van de klanten worden opgeslagen op het Mindbody-platform.

18.6 

Alleen de persoonlijke gegevens die de Klant overbrengt wanneer hij het contactformulier op de Site invult bij zijn inschrijving op de Site, worden door GOBOX verzameld, geregistreerd en opgeslagen onder de vorm van een numeriek bestand: het gaat om zijn naam, zijn voornaam, zijn geboortedatum, zijn GSM-nummer en zijn e-mailadres (ci-après " de persoonlijke gegevens "). Deze Inschrijving is verplicht voor het reserveren van cursussen bij GOBOX.

18.7 

De verwerking van de verzamelde persoonsgegevens tijdens de inschrijving is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen GOBOX en de klant, namelijk de verwerking van de reserveringen, de facturatie, de informatie aan de klant over zijn reserveringen, het beheer van eventuele problemen, enz. (art. 6.1.b. RGDP), en celles-ci sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription applicable en matière contractuelle. Aucune de ces informations n'est destinée à être transmise à des tiers non autorisés, ni utilisée à des fins commerciales, behalve in het geval van toezending door GOBOX van informatie met betrekking tot de Site en haar Diensten indien de Klant de wens heeft geuit om informatie van GOBOX te ontvangen via het ad hoc-formulier (collecte de l'adresse e-mail uniquement) op de Site of tijdens zijn inschrijving, of om een statistisch profiel van Klanten op te stellen.

18.8 

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van de inschrijving via het formulier op de site met het oog op de ontvangst van de nieuwsbrief is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker van de site (art. 6.1.a. RGDP), die op elk moment zijn toestemming voor het verwerken van zijn persoonlijke gegevens door GOBOX kan intrekken, zonder dat dit ten koste gaat van de handelingen die voor deze intrekking zijn uitgevoerd.

18.9 

De Cliënt wordt ervan in kennis gesteld dat zijn persoonlijke donaties buiten de EU kunnen worden opgeslagen of overgedragen. Deze overdracht vindt echter uitsluitend plaats in een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land met een toereikend beschermingsniveau.

Artikel 19 : Droit à l'image

19.1.

Door zijn adhésion, sauf mention préalable et expresse de sa part, le Client accepte le fait qu'il puisse être photographié ou d'être visible sur un film réalisé par GOBOX ou un de ses partenaires.

 

19.2.

Door zijn adhésion, le Client :

 1. Accepteer dat GOBOX beslist om dit apparaat al dan niet te gebruiken en/of te wijzigen;
 2. Accepteert het gebruik door GOBOX van zijn naam, zijn beeltenis, een gelijkenis, zijn stemgeluid met betrekking tot deze verschijning;

Renonce expressément à tout droit généralement quelconque lié à l'utilisation ou l'exploitation commerciale de son apparition telle que définie ci-dessus.

Artikel 20 : Foto's en films

De klant-consument kan foto's of filmopnamen maken van zijn deelname aan een evenement dat voortvloeit uit de uitvoering van het contract, voor zover het gebruik dat daarvan wordt gemaakt strikt privé is en blijft.

Dans ce cas de figure, il s'interdit de faire apparaître un autre client, un membre du personnel de GOBOX ou un de ses tiers partenaires.

Artikel 21 : Médias

De Klant verhindert het plaatsen of deelnemen aan een door GOBOX niet georganiseerde couverture, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van deze laatste.

Indien GOBOX in het kader van de uitvoering van het contract een mediatische omkadering organiseert, is de opdrachtgever ertoe gehouden ten volle mee te werken aan de goede uitvoering van die omkadering.

Artikel 22 : Caractère intuitu personae des relations contractuelles

Het contract is intuïtief gesloten, zodat de rechten en plichten van de klant niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen of afgestaan aan een derde, op welke manier dan ook, tenzij GOBOX vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 23 : Vertrouwelijkheid

23.1.

Le Client et GOBOX respecteront la confidentialité de leurs rapports et s'abstiendront de divulguer toutes les informations recueillies dans le cadre de l'exécution du Contrat, en ce compris de détail de tout événement survenu dans le cadre du service Cours collectifs de boxe " (tel qu'un accident), sauf accord exprès repris dans le Contrat ou dans un écrit distinct.

 

23.2.

De klant en GOBOX dienen de vertrouwelijkheid van hun eigen informatie te beschermen.

Deze verbintenis geldt zowel voor GOBOX, de klant, als voor hun moeder-, zuster- of dochtermaatschappijen, hun eigen klanten, hun voorgangers, als voor alle partijen die voor hen verantwoordelijk zijn.

Artikel 24 : Nullité et divisibilité

Indien een van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden nul moet worden verklaard, moeten de partijen onderhandelen over een nieuwe clausule die in overeenstemming is met de wet en met de economische voorwaarden van het contract.

De eventuele nietigverklaring van een clausule heeft geen invloed op de andere clausules, die van kracht blijven.

Artikel 25 : Interprétation

De onderhavige algemene voorwaarden zijn zowel in het Engels als in het Nederlands vertaald.

In geval van betwisting gaat de Franse versie voor de andere twee.

Artikel 26 : Renonciation

26.1.

Alle eventuele wijzigingen aan het contract moeten de geschreven vorm herzien.

 

26.2.

Elke verzaking aan een van de clausules in de onderdelen van het contract kan niet door een van de partijen worden ingeroepen, tenzij na overlegging van een uitdrukkelijk en door de andere partij ondertekend geschrift.

Artikel 27 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

27.1.

Le Contrat est soumis au droit belge et interprété conformément à celui-ci.

 

27.2.

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

BIJLAGE II: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE BINNENRUIMTE

Artikel 1

De toegang tot het GOBOX-centrum en zijn installaties is strikt voorbehouden aan de Cliënten, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van GOBOX.

Pour veiller au respect de ces règles, la présentation d'un document d'identité peut être exigée au préalable par GOBOX au Client usager lors de son arrivée au centre.

Un Client usager ne peut pas être accompagné à une session par une personne noncliente, qui devra l'attendre à l'entrée du centre à condition toutefois que cette personne soit majeure ou âgée de 16 ans révolus et accompagnant un représentant légal.

 

Artikel 2

De toegang tot de sessies is strikt voorbehouden voor personen die zich inschrijven voor één van de sessies van de dag via het platform gobox.be of de GOBOX app of Mindbody app.

Les sessions débutant à sa tempère stricte, les Clients inscrits à une session doivent s'y présenter dix (10) minutes avant l'horaire indiqué, à défaut de quoi ils se verront refuser l'accès (sans remboursement du droit d'accès).

Het gebruik van draagbare telefoons is strikt verboden tijdens de sessies.

De klant-gebruiker moet aan het eind van de sessie het eventuele materiaal dat door deze sessie ter beschikking is gesteld, weer bij GOBOX inleveren.

 

Artikel 3

Om redenen van collectieve veiligheid van de gebruikers, en om het sportief gebruik niet te hinderen, worden de persoonlijke effecten van de sessies niet aanvaard.

In elk centrum zijn er kluizen ter beschikking die vergrendelbaar zijn.

Les casiers ne sont ni surveillés ni personnellement assignés et doivent être entièrement libérés après l'entraînement. Om redenen van hygiëne en veiligheid behoudt GOBOX zich het recht voor om de niet-beschikbare kisten quotidiennement te verwijderen.

 

Artikel 4

De klant-gebruiker houdt zich bezig met het dragen van sportkleding en sportschoenen die specifiek en exclusief zijn voor elk ander gebruik.

Het gebruik van bandes de boxe is verplicht gedurende de gehele duur van de sessie (verkrijgbaar bij het GOBOX-centrum).

De klant-gebruiker moet bij elke zitting de servetten en boksbeugels teruggeven.

De capuchons en mutsen zijn verboden tijdens de sessies. De kistjes en bandjes zijn tijdens de sessies toegestaan, zolang zij geen veiligheidsrisico voor de klant-gebruiker inhouden.

Om hygiënische redenen dient de klant voor elke sessie gebruik te maken van individuele of door GOBOX verkochte "handdoeken".

De klant-gebruiker verbindt zich ertoe de hygiënische voorschriften na te leven en met name de ter beschikking gestelde poubelles te gebruiken.

 

Artikel 5

De klant-gebruiker verbindt zich ertoe een sportieve activiteit te beoefenen in het centrum en de voorgestelde activiteiten te respecteren in de verschillende ruimten voor sportactiviteiten.

De klant-gebruiker mag de installaties of het materiaal van GOBOX niet beschadigen.

Hij moet onder meer het materiaal dat hij tijdens de sportbeoefening heeft verplaatst, wassen en ontsmetten.

 

Artikel 6

De klant-gebruiker is niet in staat om cursussen te geven of sportleraren te begeleiden in het centrum.

Het is ten strengste verboden om in het centrum diensten of produkten te verkopen of aan te bieden.